Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

HUUR – EN BETALINGSVOORWAARDEN Villa à Maissin

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen van de villa Maissin , eigendom van de “Association Busser-Bouma-Busser”(hierna te noemen BBB). Indien en voor zover voor boekingen van de villa  en/of levering van andere diensten afwijkende voorwaarden gelden, prevaleren die afwijkende voorwaarden. 

1.2 Onder het gehuurde wordt verstaan de betreffende villa met terrein,  inventaris, gereedschappen en alle bij de villa behorende goederen.

1.3 In de algemene voorwaarden treft u boetes aan voor het niet nakomen van de huisregels waardoor onze schoonmaaksters extra werk moeten uitvoeren. Wij betreuren het dat wij dit moeten melden maar willen hiermee voorkomen dat er later onduidelijkheid is waarom eventueel kosten in rekening worden gebracht.

                                                                                      

 1. Boeking en betaling

2.1 Met de verzending van het door de cliënt ingevulde boekingsformulier verklaart de cliënt kennis genomen te hebben van, en akkoord te gaan met onze huur- en betalingsvoorwaarden.

2.2 De huurovereenkomst komt tot stand zodra het boekingsformulier (via internet, fax, post) door BBB is ontvangen (dan wel de boeking telefonisch is verricht) en de boeking door BBB schriftelijk is bevestigd.

2.3 Nadat een volledig ingevuld boekingsformulier is ontvangen door BBB, zal BBB de cliënt contacteren om de beschikbaarheid van de gekozen vakantiewoning te bevestigen. Deze bevestiging door BBB doet een bindende huurovereenkomst tussen de verhuurder en cliënt tot stand komen.

2.4 Na de in het voorgaande lid bedoelde bevestiging zendt BBB de cliënt een huurovereenkomst in tweevoud. Binnen 7 dagen na ontvangst van deze schriftelijke bevestiging dient de aanbetaling van 25% van de totale huursom op de bankrekening van BBB bijgeschreven te zijn. Op deze overeenkomst zijn deze huur- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Tevens dient één exemplaar van deze huurovereenkomst ondertekend geretourneerd te worden.

2.5 Indien de betaling niet tijdig en/of niet volledig ontvangen is, heeft BBB het recht de overeenkomst te ontbinden. 2.6 De restantbetaling dient uiterlijk 4 weken voor het begin van de huurperiode op de bankrekening van BBB te zijn bijgeschreven. Ingeval van niet-tijdige en/of niet-volledige betaling is het bepaalde in artikel 2.5 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing. Bij boeking binnen 4 weken voor de aanvang van de huurperiode dient de totale huursom in één keer telefonisch naar BBB te worden overgemaakt.

 1. Verblijfsadres

3.1 Nadat BBB de totale huursom, en eventueel andere door de cliënt verschuldigde bedragen heeft ontvangen, zendt BBB de cliënt uiterlijk 2 weken voor vertrek het adres van de gehuurde woning. Tevens ontvangt de cliënt een alle aanvullende informatie betreffende de reservering en wanneer de sleutels kunnen worden afgehaald bij BBB.

 1. Aankomst- en vertrektijden

4.1 De gehuurde woning staat ter beschikking vanaf 15.00 uur op de dag dat de huurperiode begint. Het huis dient op de laatste dag van de huurperiode vóór 10.00 uur te worden verlaten BBB zal de woning checken.

Een week loopt van vrijdag 15:00 uur tot de erop volgende vrijdag 10:00 uur. Een weekend loopt van vrijdag 15:00 uur tot de erop volgende maandag 10:00 uur. Een midweek loopt van maandag 15:00 uur tot de erop volgende vrijdag 10:00 uur.

 Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, wordt niet van deze perioden afgeweken. BBB behoudt zich het recht voor om (in vakantie perioden) uitsluitend  volle week perioden aan te bieden. 

U dient zicht strikt aan de aankomst-  en vertrektijden te houden !!!!!

 1. Annuleringen

5.1 Indien het een gelijkwaardige huurder betreft (zulks ter beoordeling van BBB), is het de cliënt toegestaan tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode een ander in zijn plaats te stellen. Hij meldt dit zo spoedig mogelijk schriftelijk bij BBB en is aan extra boekingskosten € 50,00 verschuldigd. Indien de cliënt geen gelijkwaardige vervanger kan vinden, is de huurder bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de huurtermijn 25% van de huursom + bijkomende kosten verschuldigd. Bij annulering vanaf 4 weken voor aanvang van de huurtermijn is de cliënt het totale aan hem in rekening gebrachte bedrag verschuldigd.

 1. Aantal personen

6.1 Het overeengekomen aantal maximumpersonen, mag niet worden overschreven, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen met BBB, in welk geval BBB gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Indien zonder toestemming van BBB meer mensen overnachten dan overeengekomen is, geraakt de cliënt automatisch in verzuim terzake zijn verplichtingen uit overeenkomst en is hij schadeplichtig.

6.2 BBB en cliënt komen overeen de door BBB als gevolg van overtreding van de onder lid 6.1 gestelde verboden geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 150,00 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van BBB alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.

 1. Borgsom

7.1 Voorafgaand aan het verblijf dient een waarborgsom overgemaakt te worden naar een speciaal hiervoor bestemde rekening van BBB. Deze waarborgsom wordt uiterlijk 2 weken na vertrek gerestitueerd, onder eventuele aftrek van bijkomende kosten of door de cliënt veroorzaakte schade (bijv. schoonmaakkosten, kosten voor breuk, beschadiging). De hoogte van de waarborgsom staat op de huurovereenkomst vermeld.

 1. Hoog-, midden en laagseizoen

8.1 Voor de villa gelden juli en augustus en schoolvakanties als hoogseizoen,april,mei, juni, september en oktober als middenseizoen en de overige maanden als laagseizoen. De weken waarin de kerstdagen en oudejaars en nieuwjaarsdag kennen een supplement. Bij de boekingen is e.e.a. terug te vinden in de kalender. Bij onduidelijkheid dient cliënt bij BBB te informeren welke exacte data per woning onder een bepaald seizoen vallen.

 1. Lakens en handdoeken

9.1  Een lakenpakket bestaande uit een volledig opgemaakt bed 2 handdoeken en een washandje is inbegrepen in de huurprijs mits het aantal personen correct is opgegeven.

 1. Schoonmaak

10.1 Er geldt een verplichte schoonmaak welke € 100 bedraagt t/m 6 personen, en € 120,– bij meer dan 6 personen. Het huis dient bij vertrek opgeruimd achtergelaten te worden. Tevens dienen door de huurder de afwasmachine en de vuilnisbakken in huis geleegd te worden.  Mocht u nalatig zijn dan zal daartoe €20  ten laste van de borg worden ingehouden.  Er gelden in onze regio strikte eisen ten aanzien van afvalscheiden. Afval dient u in de daartoe bestemde containers te doen, grijs en groen  in de afvalcontainer en flessen/ papier en karton en metaal in de drie zwarte containers bij de keuken. Uitgerbreide informatie treft u aan in de woning.  Wanneer er onjuist afval in de vuilcontainer bij de weg wordt aangeboden dan kan er door de inspecteur direct een boete worden opgelegd van € 50 welke wij, bij nalatigheid uwerzijds, aan u zullen doorbelasten. U dient deze container dinsdagavond aan de weg te zetten en woensdag weer binnen te halen. 

10.2 De schoonmaakkosten, zowel tussentijdse schoonmaak als de verplichte eindschoonmaak worden op het reserveringsformulier vermeld.

10.3 Indien cliënt een woning niet bezemschoon heeft achtergelaten, de keuken , m.n. de oven, vuil wordt achtergelaten of meubels heeft verplaatsts zonder deze terug te plaatsen (dit ter beoordeling van de verhuurder) kunnen er extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

10.4 De open haard wordt voor u schoongemaakt echter u dient wel het houtvak te vullen voor de volgende huurder. Mocht u het hout niet hebben aangevuld dan zal er € 20 ten laste van de borg worden ingehouden.

10.5 In huis mag niet worden gerookt en als u buiten rookt dient u uw peuken op te ruimen en in de vuilcontainer te deponeren. Mocht u nalatig zijn zodat er peuken uit de tuin en onder het terras moeten worden geraapt door onze schoonmaaksters dan brengen wij daartoe € 20 in mindering op de borg.

 

 1. Elektriciteit en oliestook

11.1 De huurprijzen zijn inclusief elektriciteitskosten. De oliestook wordt in rekening gebracht. ( € 1,20 per liter) Deze dient u zelf te vermelden op het reservering formulier en deze zullen door onze huisbewaarder worden gecontroleerd. Indien onduidelijkheid hierover, gelieve te informeren bij BBB.

 1. Huisdieren

12.1 Huisdieren zijn , mits vooraf aangemeld, welkom. Voor de schoonmaak zal per week of kortere periode €20 extra in rekening worden gebracht. Schade welke veroorzaakt is door de huisdieren vallen onder de verantwoording van de huurder.

 1. Kamperen

13.1 Kamperen en/of het parkeren van een caravan op het terrein van de gehuurde woning is niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel kan BBB de cliënt verplichten de gehuurde woning te verlaten, waarbij cliënt geen recht op schadevergoeding heeft.

 1. Aansprakelijkheid

14.1 BBB kan geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade en ongemakken in welke vorm dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor de cliënt en anderen die zich in of om het gehuurde bevinden. Indien sprake is van dergelijke schade of ongemakken, is de cliënt verplicht BBB daarvan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat BBB pogingen in het werk kan stellen de schade of ongemakken te beperken en/of te verhelpen. De cliënt verplicht zich medewerking te verlenen aan het oplossen van eventuele klachten. Vroegtijdig vertrek zonder dat BBB daarmee heeft ingestemd geeft de cliënt geen aanspraak op restitutie van door hem betaalde bedragen.

14.2 Indien BBB door oorlog, staking, beperkende overheidsmaatregelen of ander buitengewone omstandigheden enige verplichting geheel of ten dele niet c.q. niet tijdig c.q. kunnen nakomen, kan de huurovereenkomst door hen ontbonden worden, zonder dat de cliënt enige aanspraak heeft op schadevergoeding.

14.3  Als het gehuurde om andere dan de in het vorige lid bedoelde redenen niet aan de cliënt ter beschikking kan worden gesteld, zal aan de cliënt recht hebben op schadevergoeding.

 1. Vrijwaring

15.1 Indien door en/of tijdens het verblijf van de cliënt schade aan het gehuurde ontstaan als gevolg van verwijtbaar handelen door de huurder, van welke aard en omvang dan ook, zal de huurder deze schade per direct voldoen onder overlegging van (reparatie)facturen.

15.2 Indien anders dan gesteld onder lid 1 van dit artikel schade ontstaat bij derden door of tijdens het verblijf van de huurder in de vakantiewoning voor welke schade BBB aansprakelijk wordt gesteld en in welk kader BBB schadeplichtig is, vrijwaart de huurder BBB van deze verplichtingen.

 1. Klachten

16.1 Klachten tijdens het verblijf dienen te worden ingediend bij BBB zodat BBB pogingen in het werk kan stellen de klacht te verhelpen.

16.2 Vroegtijdig vertrek zonder dat BBB tot het verhelpen van de klacht in de gelegenheid is gesteld of zonder dat BBB daarmee heeft ingestemd, geeft de cliënt geen aanspraak op restitutie van betaalde bedragen.

16.3 Schadeclaims, inclusief die met betrekking tot gederfde vakantievreugde, kunnen nimmer het bedrag van de huursom overschrijden. Klachten en claims die BBB niet binnen 2 weken na vertrek uit het vakantieverblijf hebben bereikt, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Aanspraken van huurder, uit welken hoofde ook, vervallen indien de in de vorige volzin bedoelde termijn van twee weken is verstreken.

 1. Vergissingen en/of weglatingen

17.1 De websites en overige documentatie van BBB zijn met de meeste zorg samengesteld. BBB kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele vergissingen of weglatingen. Indien eventuele fouten op de website en overige documentatie, voor zover bij ons bekend, van belang zijn voor uw reservering wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

 1. Buitengerechtelijke kosten en eventuele meningsverschillen

18.1 Indien de cliënt de overeengekomen betalingstermijnen niet of niet volledig in acht neemt, en BBB genoodzaakt is de vordering uit handen te geven, is de cliënt de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zijnde 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.

18.2 Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten met BBB. Eventuele meningsverschillen over de interpretatie van onze huurvoorwaarden of over de kwaliteit van de door de cliënt gehuurde woning of dienstverlening, worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost. Indien het vervolgens tot een procedure komt is de rechter te Den Haag met uitsluiting van anderen als enige bevoegd van geschillen kennis te nemen.